regulamin sklepu i polityka prywatności strony

Regulamin sklepu internetowego „Zdrowo Najedzeni”

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy „Zdrowo Najedzeni”, dostępny pod adresem internetowym www.zdrowonajedzeni.pl, prowadzony jest przez Justynę Marszałkowską-Jakubik, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Centrum Dietetyczne Prolinea” z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnodworskiej 10 m. 13, 01-745 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 526-230-43-47, REGON 140428413.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, warunki zawierania umów na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy.

§ 2

Definicje

 1. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient – każdy podmiot korzystający ze Sklepu w celu zakupu dostępnych w nim Produktów, w tym Konsument.
 4. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 5. Polityka Prywatności – polityka prywatności opublikowana na stronie Sklepu.
 6. Produkt – dostępna w Sklepie treść cyfrowa lub usługa będąca przedmiotem Umowy.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.zdrowonajedzeni.pl.
 9. Sprzedawca – Justyna Marszałkowska-Jakubik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Centrum Dietetyczne Prolinea”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 526-230-43-46, REGON 140428413.
 10. Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

§ 3

Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą:
  1. adresu pocztowego Sprzedawcy: Jasnodworska 10 m. 13, 01-745 Warszawa,
  2. adresu e-mail Sprzedawcy: justyna@zdrowonajedzeni.pl,
  3. numeru telefonu Sprzedawcy: 600 376 913.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

§ 4

Informacje ogólne

 1. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu odbywa się przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia. Procedurę składania Zamówienia opisuje § 5 poniżej.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.

§ 5

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wypełnić Formularz Zamówienia, tj. uzupełnić co najmniej wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe,
  2. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),
  3. wpisać dane do faktury, jeśli będą na niej inne niż dane, niż dane odbiorcy Zamówienia,
  4. wybrać rodzaj płatności,
  5. zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności,
  6. po wykonaniu kroków, o których mowa w lit. a-e, kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.
 2. Zamówienie należy opłacić w terminie uzależnionym od rodzaju płatności, wybranego przez Klienta spośród podanych w § 6 poniżej.

§ 6

Metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. przesłanie za pomocą poczty e-mail (dotyczy towarów elektronicznych),
  2. przesyłka pocztowa,
  3. przesyłka kurierska.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  2. płatności elektroniczne Przelewy24.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 7

Zawarcie i wykonanie Umowy

 1. Zawarcie Umowy następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, zgodnie z § 5 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Następuje to poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Klienta. Wiadomość e-mail zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych Przelewy24, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie Produktu (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Klienta.
 8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 8

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient, który jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,
  2. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  5. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 9

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację dotyczącą Produktu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: justyna@zdrowonajedzeni.pl
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
 5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację Klienta nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu, Klienci mogą składać drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: justyna@zdrowonajedzeni.pl
 8. Reklamacja powinna zawierać: słowo Reklamacja w tytule e-maila, imię, nazwisko i adres e-mail Klienta, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 9. O decyzji w zakresie rozstrzygnięcia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail wysłaną na adres, z którego reklamacja została wysłana.

§ 10

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: sprawne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera (w ich najnowszych wersjach) oraz włączona obsługa niezbędnych plików cookies.
 2. W celu złożenia Zamówienia oprócz wymagań, o których mowa w ust. 1, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail).
 3. W przypadku zakupu usługi w postaci konsultacji on-line, konieczne jest posiadanie dostępu do wskazanego przez Sprzedawcę o opisie Produktu komunikatora umożliwiającego przeprowadzenie takiej konsultacji (np. Skype/Duo/WhatsUp).
 4. Z uwagi na to, że zakupione treści cyfrowe mogą być w formacie pdf, doc, mobi, epub, mp3, mp4, Klient musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
 5. Materiały dostępne w ramach Produktów mogą być zabezpieczane technologią Microsoft PlayReady. Do ich odtworzenia (streamingu online) niezbędna jest instalacja programu (pluginu) Microsoft Silverlight na urządzeniu Klienta oraz spełnienie pozostałych wymagań.
 6. W przypadku, gdy opis Produktu przewiduje dostęp do grupy na Facebooku lub dostęp do innej platformy, konieczne może być posiadanie przez Klienta aktywnego konta na ww. platformach.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione, dlatego Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klientem z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.
 8. Sprzedawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Sprzedawca podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Klientów. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Sprzedawcę w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Klientów.
 9. Zabrania się publikowania lub dostarczania w ramach Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 10. Niedopuszczalne są czynności Klienta mogące w jakikolwiek sposób utrudniać działanie Sklepu. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że Klient podejmuje takie czynności, Sprzedawca podejmie wszelkie niezbędne działania dozwolone prawem, mające na celu powstrzymanie Klienta od takich czynności oraz naprawienie poniesionej przez Sprzedawcę szkody z tego tytułu.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są:
  1. w celu wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”,
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy jako administratorze w związku ze sprzedażą Produktów za pośrednictwem Sklepu, w tym wystawienia faktury sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w przypadku zgłoszenia reklamacji, w celu niezbędnym do jej rozpatrzenia, na podstawach z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO,
  3. w celu marketingu Produktów lub usług Sprzedawcy, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Klient ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie.
 4. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności.

§13

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta w drodze wiadomości e-mail, komunikatu zamieszczonego na stronie Sklepu albo w inny zwyczajowo przyjęty sposób, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Zmiany Regulaminu nie dotyczą Umów zawartych przed dniem wejścia zmian Regulaminu w życie.
 2. Pytania lub uwagi techniczne odnośnie działania Sklepu mogą być kierowane na adres: justyna@zdrowonajedzeni.pl.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Załączniki do tego Regulaminu stanowią jego integralną część.

załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku chęci odstąpienia od umowy formularz należy wypełnić i odesłać na adres podany w § 3.

Korzystając z przysługującego mi prawa odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów …………………………..…..

Data zawarcia umowy ………………  

Data i czytelny podpis ………………………………………………… 

Polityka prywatności

Dbając o prywatność użytkowników strony sklepu internetowego „Zdrowo Najedzeni”, dostępnego pod adresem internetowym www.zdrowonajedzeni.pl, w tym Klientów, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, poniżej zamieszczamy informacje na temat sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych.

Słowa pisane w niniejszej Polityce Prywatności z dużej litery mają znaczenie zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie sklepu internetowego „Zdrowo Najedzeni”.

§ 1. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Justyna Marszałkowska-Jakubik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Centrum Dietetyczne Prolinea”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 526-230-43-46, REGON 140428413, adres e-mail: justyna@zdrowonajedzeni.pl, nr tel. 600 376 913.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. w celu wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy jako administratorze w związku ze sprzedażą Produktów za pośrednictwem Sklepu, w tym wystawienia faktury sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w przypadku zgłoszenia reklamacji, w celu niezbędnym do jej rozpatrzenia, na podstawach z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO,
  3. w celu marketingu Produktów lub usług Sprzedawcy, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale konieczne w celu skutecznego złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy.
 4. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 5. W celu dbania o bezpieczeństwo danych podczas pobytu na stronie Sklepu używany jest m. in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 6. Dane osobowe mogą być ujawnione:
  1. w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy,
  2. w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie,
  3. podmiotom, które świadczą na rzecz administratora usługi w zakresie utrzymania systemu informatycznego oraz dostawcom usług hostingu serwera i poczty elektronicznej Administratora. 
 7. Dane osobowe Klientów będą przechowywane do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy, a w przypadku gdy podstawą ich przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa. Okres przechowywania danych osobowych zawartych na fakturach sprzedaży Produktów wynosi 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, których dane dotyczą.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1. żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie.
  3. wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że Administrator przetwarza jej dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem.
 9. Administrator nie przetwarza danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

§ 2. Pliki cookies

 1. Strona Sklepu używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie, dacie i lokalizacji.
 2. Na stronie Sklepu wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Taka operacja może jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony Sklepu lub jej wybranych funkcji.

§ 3. Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, prosimy o kontakt pod adresem: justyna@zdrowonajedzeni.pl.

0
Twój koszyk
 • No products in the cart.